Oppdragsvilkår – Advokathuset Sandefjord

ADVOKATHUSET SANDEFJORD ANS | ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR

1. Oppdragets omfang og varighet:
Advokathuset Sandefjord ANS (Advokathuset), forbeholder seg rett til å bestemme omfanget av det arbeid som er nød­vendig for å utføre oppdraget forsvarlig, og har rett til å engasjere andre advokater i Advokathuset  dersom dette anses formålstjenlig.

Det er vanskelig å si noe eksakt om oppdragets varighet da dette er avhengig av hvilke opplysninger som kommer frem under arbeidet med saken.

 

2.  Honorarberegning og fakturering:
Honorarberegningen følger de regler som er fastsatt av Den norske Advokatforening. Honoraret fastsettes basert på medgått tid, oppdragets omfang, kompetansekrav, ansvarsforhold, betydning, prioritet og resultat. Vi vil ta hensyn til hvilke samlede interesser som er involvert i saken. Medgått tid danner således ikke alene grunnlaget for honorarberegningen.

Dersom den ordinære timesatsen øker under oppdraget, vil avregning skje med den forhøyde timesatsen som gjelder på avregningstidspunktet. Det må påregnes at timesatsen økes ved hvert årsskifte. Det sendes ikke ut særskilt varsel om økning av timesatsen.

Minste timeenhet ved fakturering er 15 minutter per arbeidsoperasjon.

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktig med den til enhver tid gjeldende merverdisats. For tiden 25%.

Vi forbeholder oss retten til å kreve forskudd på hele eller deler av honoraret. Forskudd avregnes mot utstedte fakturaer.

Fakturering avpasses sakens art og arbeidets omfang. Det kan faktureres hver måned eller med lengre intervaller, alternativt ved sakens slutt dersom den utførende advokaten finner dette ønskelig.

Ved store arbeidskrevende oppdrag, kan det faktureres oftere enn hver måned og før en rettsavgjørelse foreligger.

Klienten vil sammen med hver faktura få tilsendt en timeliste, hvor utført arbeid er spesifisert.

Gjeldende betalingsfrist er 10 dager. Ved forsinket betaling påløper lovbestemt morarente.

 

3. Omkostninger og utlegg:
Omkostninger og utlegg som Advokathuset forskutterer på klientens vegne, vil normalt bli fakturert sammen med honorarkravet. Dette vil bli spesifisert på fakturaene. Ved større utlegg vil det kunne bli krevet forskudd. I den grad oppdraget krever at ekstern bistand engasjeres eller benyttes, vil dette normalt bli avklart med klienten på forhånd. Viderefakturering av utlegg vil normalt medføre merverdiavgift på utlegget.

 

4.  Fast pris:
Eventuell avtale om fast pris skal være skriftlig (e-post) med ansvarlig advokat. De fleste oppdrag egner seg ikke for beregning av fast pris.

 

5.  Sakskostnader i rettssaker:
Dersom oppdraget inkluderer prosedyre for domstolene, herunder saksforberedelse, gjøres det oppmerk­som på at man ved tap kan risikere å bli pålagt å dekke motpartens sakskostnader samt gebyr til retten. Dette er i sin helhet klientens ansvar og forpliktelse. Dersom saken vinnes, helt eller delvis, men domstolen setter det omkostningsansvar motparten skal bære lavere enn det ansvarlig advokat har krevet eller vil kreve av klienten, er klienten likevel ansvarlig for det totale honorar.

 

6.   Elektronisk kommunikasjon:
Vi forbeholder oss retten til å benytte ukryptert elektronisk kommunikasjon (e-post, sms, telefaks m.m.) i kontakt med klienter, motparter, domstoler og andre aktører i saken med mindre klienten uttrykkelig ber om at kommunikasjonen ikke skal foregå elektronisk. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data og lignende ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, ved brudd i elektroniske kommunika­sjonsmidler, virus og lignende Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feilsending.

 

7.    Forsikring:
Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Klienten er ansvarlig for selv å undersøke om dette er aktuelt, og i så tilfelle varsle sitt forsikringsselskap så snart som mulig. Dersom klienten særskilt anmoder om dette, kan Advokathuset bistå med dette. Med mindre annet er avtalt, må klienten selv sørge for å varsle og håndtere saken overfor forsikringsselskapet.

Utført arbeid vil også ved eventuell forsikringsdekning bli fakturert klienten etter de avtalte salærberegningsprinsipper (jf. punkt 3 ovenfor). Klienten kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen.

Advokathuset kan etter avtale bistå med refusjon fra forsikringsselskapet eller fakturere forsikringsselskapet direkte.

Det presiseres at advokatens salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er således fullt ansvarlig for hele salærkravet med tillegg av utlegg.

Dersom forsikringsselskapet avslår søknaden om dekning, blir klienten ansvarlig for advokatens tilgodehavende i sin helhet.

 

8.  Fri rettshjelp:
Etter rettshjelpsloven kan det for visse typer saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man oppfyller rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Et vilkår er at klienten ved sakens avslutning har en bruttoinntekt under kr 350.000,- og nettoformue under kr 100.000,-. Dersom klienten lever sammen med ektefelle eller samboer, må den samlede bruttoinntekt ikke overstige kr. 540 000,-.

Klienten er ansvarlig for å betale en egenandel, tilsvarende den offentlige sats ved fri rettshjelp (grunndelen). Ved fri sakførsel utgjør egenandelen som klienten er ansvarlig for 25 % av utgiftene, likevel ikke mer enn 5 ganger grunndelen. Dersom klientens bruttoinntekt er under kr 100.000,- skal det ikke betales egenandel.

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, er klienten ansvarlig for å ta dette opp for avklaring snarest.

Vilkårene for fri rettshjelp, kan løpende endres av myndighetene. Det vil være de til enhver tid bestemte vilkår som er gjeldende.

Dersom søknad etter rettshjelpsloven avslås, må klienten selv betale kostnadene knyttet til oppdraget. Det vil i tilfelle bli avregnet for medgått tid, etter samme timesats som om det offentlige ville betalt for saken.

 

9.  Ansvarsbegrensning:
Advokater plikter å stille sikkerhet for erstatningsansvar advokaten kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomhet.

Vår sikkerhetsstillelse er i tråd med advokatforskriftens krav og er p.t. på kr fem millioner. Ansvar ut over dette kan sikres etter avtale med klienten. Inngås ikke avtale om ytterligere ansvar, er advokatens ansvar begrenset til p.t. kr fem millioner med mindre han/hun har opptrådt grovt uaktsomt/forsettlig.

Advokaten er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokatfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.

Advokaten er ikke ansvarlig for noe indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.

Advokaten er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som vi har henvist til eller for underleverandører som advokaten etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

 

10. Klage:
Dersom klienten mener at oppdraget ikke er tilfredsstillende utført eller at honoraret er urimelig høyt, bes det om at skriftlig begrunnet klage sendes ansvarlig advokat. Klage kan også sendes til Vestfold krets av Den Norske Advokatforening. Som hovedregel løper en klagefrist på 6 måneder regnet fra det tidspunkt klient ble eller burde ha blitt kjent med de omstendigheter som klagen grunnes på. Regler om god advokatskikk og opplysninger om klageordningen finnes under «Råd og rettshjelp» på Advokatforeningens nettside www.jus.no.

 

11. Taushetsplikt, Personvern, arkivering og sikkerhet:
De alminnelige regler for taushetsplikt gjelder for oppdraget. Vi legger imidlertid til grunn at vi ikke er bundet av taushetsplikten dersom det er nødvendig å gi opplysninger, for eksempel ved bruk av ekstern bistand. Vi oppfordrer bedrifter til å presisere hvem i organisasjonen som er unntatt vår taushetsplikt.

Vi lagrer dokumentene i våre oppdrag i 10 år etter at saksmappen er tynnet for notater, utkast og andre foreløpige dokumenter. Dokumentene vil etter utløpet av arkiveringsperioden bli makulert uten ytterligere varsel til klienten. Makuleringen gjennomføres på en betryggende måte. Oppdraget omfatter ikke arkivering. Klienten må ved oppdragets avslutning selv anmode om og sørge for å få ulevert de originaler som klienten ønsker å ta vare på. Vi fraskriver oss alt ansvar i forbindelse med eventuell senere makulering av originaldokumenter.

Vi oppbevarer utgående dokumenter elektronisk og i økende grad også inngående dokumenter. Disse vil også makuleres etter 10 år, eller når oppdraget tilsier det.

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil vi behandle person-opplysninger i samsvar med person-opplysningsloven og annet regelverk, bl.a. GDPR. Andre parter, som motparter, domstoler og offentlige organer, vil kunne få tilgang til personopplysninger i den den grad dette anses nødvendig for oppdraget. Vi forutsetter at det foreligger samtykke fra klienten til dette. Behandlingsansvarlig er oppdragets ansvarlige advokat i Advokathuset. Se ellers Advokathusets hjemmeside  hvor personvernerklæringen er innatt i sin helhet.

 

12. Lovpålagt legitimering ved oppdragsinngåelse:
Vi gjør oppmerksom på at advokater og advokatfirmaer plikter å kontrollere identiteten til våre klienter, jf. lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger m.v.

Vi ber derfor om kopi av gyldig legitimasjon/firmaattest, og kan be om at det blir utfylt et skjema med minimumsopplysninger. Ved mistanke om hvitvasking av penger har advokater undersøkelsesplikt og om mistanken ikke svekkes også meldeplikt til økokrim. I Advokathuset er styreleder og ansvarlig advokat hvitvaskingsansvarlig.

 

13.  Aksept av vilkår:
Disse vilkår sendes klienten i forbindelse med at saken registreres hos Advokathuset av ansvarlig advokat. Vilkårene anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid har tilkjennegitt overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke kan aksepteres. Vi forbeholder oss i et slikt tilfelle retten til å frasi oss oppdraget. Salær for eventuelt arbeid som har medgått vil bli belastet klienten basert på vilkårene oppdragsvilkårene foran.