Saksområder – Advokathuset Sandefjord

Saksområder

Klikk på hvert enkelt saksområde for mer informasjon.

Eiendomsrett

Eiendomsrett er retten til å eie, kontrollere og styre eiendom. Har du et problem med kjøp eller salg av eiendom, grenser eller rettigheter i forhold til egen eller annen eiendom kan våre advokater gi deg veiledning.

Selskapsrett

Selskapsrett omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet. Spør våre advokater om din problemstilling.

Erstatningsrett

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve økonomisk erstatning for påført tap eller skade. I privatretten dreier det seg gjerne om økonomisk erstatning for et formuesgode som noen andre er skyld i at har gått tapt. På strafferettens … Les mer

Avtalerett

Avtaleretten handler om reglene om avtalers tilblivelse; gyldighet og ugyldighet av avtaler. Hvem som har fullmakt/er legitimert til å inngå avtaler …
Les mer

Forsikringsrett

Forsikringsrett omhandler i hvilken grad du har rett til oppgjør på din forsikring etter skade av det som er forsikret. Sentralt i disse sakene er forsikringsavtalen du har inngått med selskapet. Denne avtalen bør alltid tas med i møte med advokaten.

Testament / Arverett

Arveretten regulerer hvordan fordelingen av formuesgodene til en avdød person skal skje mellom arvingene. Arveloven inneholder regler om hvordan fordelingen skal gjøres. Lovens regler kan suppleres med testament… Les mer

Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi innehar god oversikt over alle felt som innvirker på arbeidsretten, og jobber både med så vel arbeidsgivere som arbeidstakere.

Panterett

Panterett handler om sikkerhet i formuesgoder for at et krav blir oppfylt. Typisk at banken har pant i boligen som sikkerhet for nedbetaling av gjelden. Dersom forpliktelsen/kravet ikke blir oppfylt kan det bli aktuelt å ”realisere pantet”, gjennom for eksempel … Les mer

Pengekrav

Våre advokater bistår med inndrivelse av pengekrav. Sentralt er gjerne om det kan oppnås dekning hos debitor/om vedkommende har verdier. Våre advokater forsøker alltid å finne en minnelig løsning dersom du som klient ønsker dette… Les mer

Strafferett

Strafferett omfatter alle sidene ved lovbrudd og straff. Vi har advokater med lang erfaring som påtar seg forsvareroppdrag.

Konkurs

Rettsområdet regulerer reglene rundt åpning av konkurs, kreditorers beslagsrett i skyldnerens formuesgoder og rettsforholdet kreditorene imellom. Våre advokater har bostyreroppdrag og kan også bistå ved konkursbegjæring, eller … Les mer

Familie og skifte

Ekteskapsloven omhandler reglene om inngåelse (ektevigsel) og oppløsning (separasjon og skilsmisse) av ekteskap. LES MER…

Barnevernrett

Barnevernrett omhandler forholdet mellom barn, foreldrene og barnevernet. Lov om barneverntjenester (barnevernloven) har som formål å sikre at mindreårige som lever under forhold som kan skade deres … Les mer

Priser

Prisen på våre tjenester fastsettes i samsvar med
Advokatforeningens retningslinjer for salærberegning.

Se mer

Kontakt

Kontakt oss for en uforpliktende samtale om din sak og pris for tjenesten.
Vi ligger sentralt i Sandefjord med egen parkering på utsiden av kontoret.

Kontakt