Priser – Advokathuset Sandefjord

Priser

Prisen på våre tjenester fastsettes i samsvar med Advokatforeningens retningslinjer for salærberegning.


Prisen på våre tjenester fastsettes i samsvar med Advokatforeningens retningslinjer for salærberegning. Prisen beregnes som hovedregel etter medgått tid dersom annet ikke er særskilt avtalt for det enkelte oppdrag.  Ved salærberegningen vil det blant annet bli tatt hensyn til sakens art og vanskelighetsgrad, sakens økonomiske omfang, særlige tidsfrister, advokatens erfaring/kompetanse.

Våre timesatser:

Partnere: Fra kr. 1.800,- til 2.600,- eks. mva (kr. 2.250,-  til 3.250,- inkl. mva)

Når vi påtar oss et oppdrag utarbeides normalt en oppdragsbekreftelse. Med oppdragsbekreftelsen følger oppdragsvilkår og spesifikasjon av timepris, samt hvilken advokat som er ansvarlig for oppdraget.

Forsikringsordning kan dekke advokatbistand

I en del forsikringer av formuesgoder ligger det retthjelpsdekning. Typisk at det oppstår tvist i en sak om bolig som er forsikret. Boligforsikringer inneholder som regel en retthjelpsdekning. De nærmere vilkårene følger av den enkelte forsikring. Typiske forsikringsvilkår er at man har en grunnleggende egenandel på 4.000 kr. Dersom utgiftene til advokatbistand overstiger dette, betaler man 20% av utgiftene selv, mens forsikringen dekker de resterende 80%. Forsikringene har gjerne en maks utbetaling på kr. 100.000,-.

Fri retthjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp er en samlebetegnelse for fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor domstolene. Fri sakførsel er rettshjelp i saker når saken skal opp for domstolene.

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene.

Ikke alle sakstyper er omfattet av ordningen med fri retthjelp.

Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.

I de fleste saker gis fri retthjelp bare dersom man har inntekt under en viss grense, som fastsettes av staten. Våre advokater vil raskt kunne gi en vurdering av hvor vidt du kan ha krav på fri rettshjelp i din sak.